Polityka prywatności

Instytut De Republica szanuje prywatność Użytkowników stron internetowych, które prowadzi, w tym m.in. serwisów:

 • Instytut De Republica,
 • Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu De Republica,
 • Newsletter Instytutu De Republica.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Korzystając z serwisów internetowych akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności.

Instytut De Republica dokłada starań, aby chronić prowadzone serwisy internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.

W związku z tym Instytut De Republica stosuje środki bezpieczeństwa: strona posiada certyfikat SSL, Firewall i Sitelock zabezpieczający przed atakami.

Dostępu do danych Instytut De Republica udziela jedynie upoważnionym pracownikom i podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Instytutu De Republica, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”.

Wszelkie gromadzone przez Instytut De Republica informacje, wśród których mogą znaleźć się dane osobowe, można podzielić na dwie kategorie wyodrębnione ze względu na sposób uzyskania danych, tj.:

 • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w zakresie wymaganym podczas rejestracji – imię, nazwisko, adres email.
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu, w tym informacje
  w dzienniku serwera – serwer automatycznie zapisuje takie dane, jak: adres IP.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników stron internetowych obsługiwanych przez Instytut De Republica odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE:

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez Instytut De Republica z siedzibą w Warszawie (00-761), przy ulicy Belwederskiej 23/1, które jest Administratorem tych danych w rozumieniu RODO.

KONTAKT:

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, adres e-mail: rodo@iderepublica.pl.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach, w zależności od sposobu korzystania z serwisów internetowych Instytutu De Republica:

 • w związku z przeglądaniem treści serwisów:

przetwarzamy dane osobowe w celu udostępnienia zamieszczonych tam treści odpowiadających tematyce danego serwisu, w tym informacji o Instytucie De Republica.

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawego ciążącego na administratorze albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które polegają m.in. na zapewnieniu dostępu do informacji publicznej, w tym o statusie i zadaniach Instytutu De Republica oraz o działalności Instytutu.

 • w związku z rejestracją w tych spośród naszych serwisów internetowych, w których taka możliwość została przewidziana (formularz rejestracyjny): o w celu zapewnienia funkcjonalności związanych z rejestracją w naszych serwisach, w tym w celu dystrybucji newsletter’a – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdyż przetwarzanie danych odbywa się w takim przypadku w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika,

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE:

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w jego imieniu i na jego rzecz (np. pracownikom), podmiotom, którym dane przekazano do przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy, a więc również przechowujemy dane osobowe przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania.

W przypadku, gdy przepisy RODO przyznają osobie, której dane dotyczą, możliwość skorzystania z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie poszczególnych danych osobowych może zostać zakończone w wyniku realizacji tych uprawnień, a więc wcześniej niż wynika to z przedstawionej wyżej zasady.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o czas niezbędny na dochodzenie roszczeń przez Instytut De Republica albo ochronę przed roszczeniami wysuwanymi w związku z korzystaniem ze stron internetowych i serwisów prowadzonych przez Instytut De Republica oraz przetwarzaniem danych osobowych przez Instytut De Republica. Po zakończeniu okresu przetwarzania danych, dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

W zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności RODO, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach internetowych obsługiwanych przez Instytut De Republica:

 • prawo do żądania informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W wyniku realizacji tego prawa, na żądanie użytkownika, Administrator udzieli informacji, czy przetwarza dane osobowe oraz wskaże, które dane przetwarza, dodatkowo informując m.in. o celach i podstawach prawnych przetwarzania, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane oraz planowanym okresie przechowywania danych; w ramach realizacji przedmiotowego uprawnienia można również żądać od Administratora dostarczenia kopii dotyczących własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych. W wyniku realizacji tego prawa, na żądanie użytkownika, Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Na podstawie tego prawa można żądać – w przypadkach określonych w art. 17 RODO – niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Skorzystanie z tego uprawnienia możliwe jest w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO.
  W wyniku ograniczenia przetwarzania Administrator może jedynie przechowywać dane osobowe, a także przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także przetwarzać je w inny sposób i w innym celu, ale wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych. Przedmiotowe prawo przysługuje, jeżeli dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej zgody. Skorzystanie z tego prawa oznacza, że Administrator przekaże dostarczone dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy. Dane te mogą zostać również, na żądanie osoby której dotyczą, przesłane innemu podmiotowi, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego podmiotu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w każdym czasie – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wnioski dotyczące realizacji wskazanych wyżej praw można składać za pomocą:
 • podania złożonego w formie pisemnej w siedzibie Administratora,
 • poczty tradycyjnej, pisząc na adres siedziby Administratora,
 • poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: rodo@iderepublica.pl

Każdy wniosek powinien możliwie precyzyjnie wskazywać kto go składa oraz czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chcesz skorzystać i których danych oraz celów ich przetwarzania dotyczy żądanie. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek, zwróci się o dodatkowe informacje. Odpowiedź na wystąpienie zostanie przekazana listem poleconym na adres wskazany we wniosku. Jeżeli wniosek zostanie przesłany za pomocą poczty elektronicznej, udzieli odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której wysłano wniosek, chyba że zostanie wyraźnie wskazane, iż udzielenie odpowiedzi ma nastąpić za pomocą poczty tradycyjnej. Administrator udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim przypadku poinformuje o konieczności przedłużenia terminu oraz jego przyczynach.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), oraz do organizacji międzynarodowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z UŻYCIEM PROFILOWANIA:

Przetwarzając dane osobowe w celu zapewnienia możliwości korzystania z serwisów Instytutu De Republica, Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z zastosowaniem profilowania.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies, czyli tzw. „ciasteczka”, to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia (komputer, smartfon, itp.) internauty odwiedzającego ten serwis. Pliki cookies są używane, aby:

 • ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny internetowej – „ciasteczka” umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzyć anonimowe statystyki serwisu – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, aby był on jeszcze bardziej przyjazny.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować zapisywanie tych plików na urządzeniu. Wystarczy wybrać w przeglądarce internetowej opcję odrzucania ciasteczek, ale należy pamiętać, że wówczas niektóre funkcje serwisów internetowych mogą nie działać poprawnie. Sposób wyłączenia obsługi ciasteczek można znaleźć w instrukcji obsługi („Pomocy”) konkretnej przeglądarki